Tel.   81 442 44 02
Kom. 601 366 119

materiały budowlane

Zaprawy zawierające wapno mają zdolność do samoleczenia mikropęknięć. Wapno uszczelnia także połączenia murarskie, nadaje zaprawie m.in. urabialność, przyczepność, elastyczność. Ze względu na swoje właściwości jak i wielkość cząstek, wapno jest tym składnikiem, którego obecność w zaprawie murarskiej zdecydowanie podnosi jej jakość. Wapno posiada nawet czterokrotnie mniejsze cząstki niż cement, nie mówiąc już o ziarnach piasku. Dzięki temu wypełnione zostają wszelkie nierówności w podłożu. Zapewnia to uzyskanie szczelnego połączenia murarskiego. Wraz ze wzrostem ilości wapna w zaprawie rośnie również jej elastyczność. A to oznacza, że zaprawa odkształca się pod wpływem zmian liniowych muru. Odkształcalność zapraw cementowo-wapiennych jest zdecydowanie większa niż cementowych. Dodatek wapna do zaprawy zwiększa jej plastyczność oraz więźliwość wody. Są to dwa parametry, od których w sposób istotny zależy urabialność zaprawy. Dodawanie wapna do zapraw pozwala także na zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami.

Cement
Wapno

 

Cement portlandzki popiołowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Głównym składnikiem cementu CEM II/B-V 32,5R - HSR jest klinkier portlandzki (65÷79%), popiół lotny krzemionkowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Cement portlandzki popiołowy PN-B 19701 CEM II/B-V 32,5R - HSR spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" oraz PN-B 19707 " Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności". Zgodnie z normą krajową PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności" cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5R jest cementem siarczanoodpornym - HSR.